Information & Code of conduct

Lägenhetspärm och informationsmapp

Varje lägenhet har fått en lägenhetspärm som alltid ska förvaras i lägenheten. Pärmen innehåller särskilt teknisk information om lägenheten och vitvaror. Den ska lämnas kvar vid försäljning av bostadsrätten.

Pärmen kompletteras med allmän information om bostadsrättsföreningen och boendet i fastigheten. Innehållet kan uppdateras efterhand av dig med protokoll från föreningsstämmor, årsredovisningar osv.

I mappen finns ett exemplar av föreningens stadgar. Läs dem. De reglerar bl.a. förhållandet mellan föreningen och dess medlemmar. Förutom stadgarna har föreningen också ett antal trivselregler – vår Code of Conduct – vilka är till för att öka trivseln för oss boende. Du hittar även trivselreglerna i mappen.

Om du är nyinflyttad är det extra viktigt att du läser igenom allt detta!

Skulle du bli av med pärmen eller mappen kan du kontakta styrelsen så ordnar vi en ny mot en ersättning. 

Valberedningen

Information och hälsning från vår valberedning på egen sida

Att bo i bostadsrätt

Allmänt  

Som medlem i Brf Ateljéhuset 2010 äger du och de andra medlemmarna tillsammans bostadsrättsföreningens fastighet. Det innebär att medlemmarna via sin styrelse själva bestämmer över förvaltningen av fastigheten och fattar beslut om vilka avgifter som ska betalas till föreningen.

Att bo i bostadsrätt är ett aktivt boende! Engagemang från var och en är en direkt förutsättning för att det ska fungera.

Rättigheter och skyldigheter

Alla medlemmar i föreningen har samma rättigheter och skyldigheter. Tillsammans bestämmer vi, i enlighet med våra stadgar, om det som gäller för vår förening. Föreningen gagnas av att många engagerar sig och försöker nå lösningar som fungerar för alla.

Vem ansvarar för vad?

Styrelsen ansvarar för fastighetens yttre underhåll (fasad, yttertak, gårdsytor med mera) samt för underhållet av de gemensamma lokalerna (trapphus, källare, med mera). För närvarande ansvarar Åkerlunds Fastighetsservice AB för föreningens fastighetsförvaltning.

Du har ansvar för det inre underhållet i din lägenhet. Byte av spis, kylskåp eller renovering av golv, väggar och tak är exempel på inre underhåll.  Grovt uttryckt ansvarar du för det som syns i lägenheten. Om du renoverar badrum är det mycket viktigt att det görs fackmannamässigt och t.ex. med intyg om korrekt utförda fuktspärrar. Det är också viktigt att du ser till att ha adekvat försäkringsskydd för din lägenhet.

Se vidare stadgarna om fördelningen av ansvaret mellan förening och dig som medlem.

Andelstal och månadsavgift

De olika bostadsrätterna i föreningen har olika andelstal. Andelstalet bestäms genom den ekonomiska planen (fastställs av Hyresnämnden) och kan inte påverkas av föreningen. Andelstalet beror t.ex. på storleken och placeringen på lägenheten. Föreningens kostnader fördelas på medlemmarna efter andelstalen. Högre andelstal ger således högre månadsavgift.

Månadsavgiften går till bostadsrättsföreningens kapital- och driftkostnader. Kapitalkostnaderna är räntor och amorteringar på föreningens lån. Driftkostnaderna är reparationer, fastighetsskötsel, vatten, värme, el och så vidare. I månadsavgiften ingår också avsättning för framtida underhåll.

Ansvar förening – bostadsrättsinnehavare

Att det är alla boendes ansvar att ta hand om och vårda vår förenings egendomar är lika självklart som att en villaägare inte slänger papper och fimpar i sin egen trädgård, slösar med vatten och värme eller orsakar annan skada.

Gränsdragningslista för Brf Ateljéhuset 2010 finns i din informationsmapp i lägenheten. Det är det dokumentet som gäller! Nedan en övergripande förklaring.

Bostadsrättsföreningens ansvar

Balkong
Målning av utsida balkongtak. balkongsida och balkongskärm

Ytter- & balkongdörrar
Ytbehandling utsida. Brevinkast och namnskylt

Väggar i lägenhet
Lägenhetsavskiljande och bärande vägg

Fönster
Yttre målning. Karm och båge

VVS artiklar
WC-stol, spolanordning i toalettstol. Ventilationsdon (Från- och tilluftsventiler. Brh ansvarar för rengöring.) Uteluftsdon, springventil. Avloppsledning med golvbrunn och sil, inkl rensning av avloppsledning (Brf ansvarar för rensning av avloppsledning, brh svarar för rensning av golvbrunn). Spolanordning i toalettstolen. Packning i armatur för vatten.

Ventilation och värme
Ventilationskanaler samt köksfläkt och spiskåpa (Som utgör del av husets ventilation). Vattenradiator, värmeledning, ventil och termostat  (brh ansvarar för målning)

Förråd, gemensamma utrymmen m m som ingår i upplåtelsen
Gemensamma utrymmen, te x soputrymme

Mark som ingår i upplåtelsen 
Snöskottning och renhållning. Motorvärmaruttag

Bostadsrättsinnehavarens ansvar

Balkong
Målning av balkonggolv, insida på balkongfront samt vädringsställning och beslag samt glas inglasad balkong/altan

Innerdörrar
Fullt ansvar på bostadsrättsinnehavaren

Ytter- & balkongdörrar
Dörrblad, karm och foder. Ytbehandling insida. Låscylinder, låskista och beslag. Handtag och beslag. Ringklocka. Tröskel/tätningslist.

Golv inkl. tätskikt intill byggnadens stomme (t ex bärande bjälklag )
T ex tråd- eller kemsvetsad golvmatta, keramiska plattor med underliggande tätskikt, parkettgolv inkl. underliggande sand.

Väggar i lägenhet
Icke bärande innerväggar. Insidan, t ex tapeter och puts, av lägenhetsavskiljande vägg inkl. ev. tätskikt i våtrum, in till byggnadens stomme. Om innerväggen innehåller el- eller teleinstallationer måste behörig installatör anlitas vid rivning/ håltagning.

Innertak i lägenhet
Innertak (t ex puts, stuckatur) upp till byggnadens stomme

Fönster
Invändig målning av karm och båge och mellan båge. Fönsterglas, spröjs, kitt. Beslag, spanjolett, handtag, gångjärn, tätningslister mm Fönsterbänk. Persienn och markis 

VVS artiklar
Tvättställ och bidé (porslin och väggfäste). Blandare, kall- och varmvatten-armaturer, vattenlås, bottenventil (Brh svarar för de delar som är synliga i lägenheten och bara försörjer den egna lägenheten samt rensning av vattenlås). WC-stol, porslin och sits. Badkar, duschkabin, dusch och duschslang. Tvättmaskin och torktumlare.   Torkskåp med inredning. Kall- och varmvattenledning inkl armatur (Delar som är synliga i lägenheten och bara försörjer den egna lägenheten). Klämring (fixering av golvmatta till golvbrunn).

Köksutrustning
Diskmaskin, diskbänk, kyl och frys, spis och mikrovågsugn

Ventilation och värme
Ventilationsdon. Utluftsdon, springventil. Vädringsfilter, samt filter till köksfläkt och spiskåpa. Elektrisk golvvärme och handdukstork. 

Förråd, gemensamma utrymmen m m som ingår i upplåtelsen
Garage och förråd inkl dörr och lås. Sopskåp eller liknande tillhörande lägenhet (Samma regler som för underhåll av lägenheter.)

Elartiklar
Elcentral och elledning i lägenhet (till de delar som är synliga i lägenheten och bara försörjer den). Belysningsarmatur, eluttag, strömbrytare, och jordfelsbrytare. Byte av säkring (I lägenhet och tillhörande utrymmen).

Mark som ingår i upplåtelsen
Brh skyldig att följa de anvisningar som meddelats betr marken. Snöskottning och renhållning

Övrigt
Inredningssnickerier, innerdörrar, socklar, foder och lister. Kryddställ, badrumsskåp, klädhylla. Gardinstång, torkställning.

Organisation och förvaltning

Styrelsen

Styrelsen och dess arbetsformer styrs i grunden av bostadsrättslagen och föreningens stadgar. Styrelsen sammanträder cirka 10 gånger per år.

Styrelsen består för närvarande av 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter. Suppleanterna kallas in för tjänstgöring vid ordinarie ledamots frånvaro, men bereds möjlighet att närvara vid samtliga styrelsemöten.

Styrelsen väljs vid årsstämman. En ledamot väljs med en mandatperiod på ett år.

Föreningsstämman

Det högsta beslutande organet i föreningen är den ordinarie stämman som ska hållas senast i juni en gång om året. I stadgarna finns detaljerade regler kring stämman, bl a hur kallelse ska ske, när stämman ska hållas och vad som ska avhandlas. Vid behov kan även extra föreningsstämmor hållas under året.

Vid stämman berättar styrelsen om det gångna årets arbete och lämnar en förvaltningsberättelse samt ett bokslut. På årsmötet väljs styrelseledamöter, revisorer, valberedning m.fl. för kommande år. Stämman är en möjlighet för dig som medlem att få en bra bild av och även lämna synpunkter på verksamheten.

Det är bara medlemmar som får rösta på stämman. För att få rösta måste du dessutom ha betalat dina månadsavgifter. Även om du innehar flera bostadsrätter har du endast en röst. Äger du bostadsrätten tillsammans med någon annan har ni tillsammans en röst. Det finns regler i stadgarna avseende att använda sig av ombud och biträde.

Protokollet från stämman ska hållas tillgängligt senast tre veckor efter stämman så att du som medlem ska kunna ta del av det.  Det delas vanligen ut i postboxarna och läggs, ut på föreningens hemsida eller distribueras via e-mail.

Motionsrätt

Medlem, som önskar få visst ärende behandlat vid ordinarie föreningsstämma, ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen innan kallelse till årsmötet skickas ut. Det är bara de frågor som angivits i kallelsen som stämman kan fatta beslut om.

Lämna ärendet i föreningens postbox i trapphuset i 8b.

Valberedning 

På stämman utses en valberedning efter styrelsens förslag.

Valberedningen ska föreslå kandidater till de förtroendeuppdrag (poster i styrelsen och revisorer) till vilka val ska förrättas vid stämman. Valberedningen ska också undersöka om samarbetet i styrelsen fungerar på ett bra sätt.

Om du är intresserad av ett förtroendeuppdrag, eller om du har ett förslag på en kandidat till ett förtroendeuppdrag, kontaktar du valberedningen.

Årsredovisning 

När verksamhetsåret är avslutat ska styrelsen avlämna sin berättelse för det gångna året i årsredovisningen. Årsredovisningen innehåller förvaltningsberättelse, resultat-räkning och balansräkning.

Dessutom innehåller årsredovisningen information om vad styrelsen har gjort under det gångna året och vad styrelsen har för avsikt att arbeta med under de kommande åren. Årsredovisningen granskas av revisorerna och delas ut före stämman. De senaste årens årsredovisningar finns att ladda ner på hemsidan.

Kontakt med styrelsen

Kontakt med styrelsen tas antingen genom att lämna meddelande i föreningens postbox i trapphuset 8b eller via mail till föreningens ordförande Johan Neuman, lägenhet 706 i uppgång 8b. Telefon: 070-662 69 74. E-mail: johan.neuman@axfood.se.

Observera att anonyma lappar/brev inte anses seriösa och därför lämnas utan åtgärd.

Styrelsen tar tacksamt emot synpunkter och idéer från alla medlemmar i föreningen. Alla vi som bor här vill ju att huset ska leva och utvecklas. Engagemang från medlemmarna ökar vår trivsel och huset mår bra.

Tveka inte, delge styrelsen dina synpunkter, förslag och idéer!

Obetald avgift en vecka – lägenheten är förverkad

Det gäller det att prioritera att ha pengar till att betala månadsavgiften för din bostadsrättslägenhet, annars kan den vara förverkad redan efter en vecka.

Årsavgiften

Enligt stadgarna för bostadsrättsföreningen så ska årsavgiften betalas månadsvis (kallas då vanligen månadsavgift) senast sista vardagen före varje kalendermånads början, om inte styrelsen beslutar annat.

Förverkande och uppsägning

Är du medveten om att nyttjanderätten till din bostadsrättslägenhet är förverkad redan en vecka efter förfallodagen om avgiften inte är betald? Är det frågan om en lokal så förverkas den redan två vardagar efter förfallodagen.

Bostadsrättsföreningen kan i den situationen direkt säga upp bostadsrättshavaren för omedelbar avflyttning. En uppsägningshandling ska då delges bostadsrättshavaren. I uppsägningen behöver inte skuldens storlek anges. Däremot ska det i uppsägningen anges att det löper en återvinningsfrist.

Panthavare underrättas om skulden och uppsägningen av styrelsen.

Återvinningsfrist

Bostadsrättshavaren kan återvinna lägenheten, och därmed inte skiljas från lägenheten, om han betalar inom återvinningsfristen som är tre veckor för bostäder och två veckor för lokaler.

Återvinningsfristen börjar löpa från det att uppsägningen har delgetts.

För att återvinningsfristen ska börja löpa måste bostadsrättsföreningen också underrätta socialnämnden i kommunen.

Det går inte att gång på gång släpa efter med månadsavgifterna och förlita sig på att man har återvinningsfristen på sig. Vid upprepade betalningsförseningar kan nämligen bostadsrättshavaren mista sin rätt att återvinna bostadsrätten. Det avgör styrelsen.

Betalningspåminnelser och amorteringsplaner

En vanlig missuppfattning är att det finns en skyldighet för bostadsrättsföreningen att skicka ut betalningspåminnelser. Föreningen har dock ingen som helst skyldighet att skicka påminnelse om att månadsavgiften är obetald. Det förekommer också att en del bostadsrättsföreningar upprättar amorteringsplaner med en bostadsrättshavare, vilket inte heller det är en skyldighet. Ett sådant förfarande kan vara okej under förutsättning att föreningen verkligen ser att bostadsrättshavaren har såväl vilja som förmåga att klara av amorteringarna jämte den löpande månadsavgiften.

Avgifter

Enligt stadgarna har föreningen rätt att ta ut en påminnelseavgift och likaså har föreningen rätt att ta ut en inkassoavgift. Därutöver löper dröjsmålsränta på den obetalda avgiften från förfallodagen till dess full betalning sker.

Fastighets- och ekonomisk förvaltning

Föreningen har sin fastighetsförvaltning hos Åkerlunds Fastighetsservice AB. De kommer på rond i huset varje vecka.

All felanmälan måste ske via styrelsen.

Akuta fel

VID AKUTA FEL SOM MÅSTE ÅTGÄRDAS FÖR ATT INTE SKADA SKA UPPSTÅ:

Ring Fastighetsjouren på telefon: 08-18 70 00.

Varje bostadsrättsinnehavare är dock fri att själv välja hantverkare osv vid arbeten i lägenheterna.

Styrelsen påpekar dock vikten av att F-skattsedel finns samt auktorisation där sådan krävs. Styrelsen bör rådfrågas inför större arbeten. Ingrepp i föreningens egendom får inte ske utan styrelsens tillstånd.

Föreningens ekonomiska förvaltning hanteras a Simpleko.v De skickar ut avier för månadsavgifterna, sköter lägenhetsförteckningen, förmedlar s.k. mäklarbilder inför försäljningar av lägenheter och upprättar årsredovisningshandlingar åt styrelsen. Alla medlemmar kan enkelt få kontakt med Simpleko genom vårt ”inlogg för medlemmar” här på hemsidan. Logga in med BankID och skapa ett ärende.

Några viktiga punkter

Barnvagns- och cykelrum

Det finns barnvagns- och cykelrum i varje trappuppgång. Se till att dörrarna alltid är stängda och låsta.

Barnvagnar och cyklar bör märkas med namn eller lägenhetsnummer.

Blomvattning

GK Mark & Trädgård AB sköter våra prydnadsplanteringar och plantering i urnor efter säsong och vidtar vår-, sommar- och höstöversyn. Vi har en automatbevattning av en del av de större planteringarna, men stödbevattning behövs, och vi måste själva vattna våra urnor vid entréerna. Vi hjälps åt alla i huset. Vattenslang och annan utrustning finns i soprummet.

E-mail

Mycket information skickas ut till medlemmarna via e-mail/grupp-mail. Det är ditt ansvar att se till att sändlistan är aktuell. Anmäl byte av mailadress till föreningens ordförande Johan Neuman, lägenhet 706 i uppgång 8b. Telefon: 070-662 69 74. E-mail: johan.neuman@axfood.se.

Energi, el och vatten

Vattnet ingår i månadsavgiften, men tänk på att alltid spara energi!

Energi/vattenmätare och huvudsäkring finns i låsta utrymmen i källaren. Om du behöver komma åt dem får du kontakta styrelsen.

Glöm inte att anmäla flytt eller ny abonnent till ditt el-bolag.

Vår boendekostnad, dvs din månadssavgift, beror i hög grad på hur mycket pengar som måste användas till kostnader för vatten, värme och el.

Tänk på att

 • se till att inga kranar står och droppar
 • vädra snabbt och effektivt

Hemsida

Styrelsens ambition är att föreningens hemsida ska hållas uppdaterad.

Lösenord för medlemssidorna står i din informationspärm.

Hissar

Hissarna sköts av Thyssen AB. Besiktning sker en gång varje år, i januari.

Vid nödfall, t.ex. om någon sitter fast i hissen, används den inbyggda nödtelefonen i hissen (gul knapp).

Felanmälan i övrigt ska göras till styrelsen. Kontaktperson är Rune Mossberg, lägenhet 701 i uppgång 8b. Telefon: 070-841 51 00. E-mail: rune@mossberg.eu.

Styrelsen bedömer om en reparation är brådskande eller inte. Normalt felanmäls hissarna endast under ordinarie arbetstid för att spara kostnader.

Tänk på att skydda hissen när du flyttar in eller ut. Föreningen har fina, specialdesignade hissar som vi är rädda om. Ställ helst upp kartonger eller papp inuti hissen. Skydda särskilt vår läderklädda ledstång och färgade spegelglas. Om du trots allt skadar hissen i samband med flytt förbehåller sig föreningen rätten att kräva ersättning. Detta gäller alltså för både säljare och köparen av lägenheten. Kontakta gärna föreningens ordförande för att informera när flytten sker: Johan Neuman, lägenhet 706 i uppgång 8b. Telefon: 070-662 69 74. E-mail: johan.neuman@axfood.se.

Hyresgäst förskola

I fastigheten hyr vi ut lokal på plan 2 till en förskola. Kontaktperson till förskolan är styrelseledamoten Rune Mossberg, lägenhet 701 i uppgång 8b. Telefon: 070-841 51 00. E-mail: rune@mossberg.eu.

Källarförråd

Det hör ett (1) källarförråd till varje lägenhet. Förrådet har samma nummer som lägenheten. De är uppdelade i fyra rum i källaren. Du behöver en särskild nyckel för att komma in till förråden. Det är inte tillåtet att utnyttja annan yta till eget förråd utan godkännande från föreningens styrelse. Tänk på att inte ställa wellkartonger eller annat organiskt material direkt mot källargolv eller upptryckt mot yttervägg. Det rekommenderas att lägga ex det lättlagda Hestra-golvet för att förhindra fuktskador.

Namnskyltar

Namn på postboxarna och entréskyltar ändras av styrelseledamoten Mikael Rantanen, lägenhet 303 i uppgång 8b. Telefon: 070-268 68 68. E-mail: mikael@planoform.se

Nycklar och låsöppning

Föreningen har avtal med Begelås AB för tillverkning av nya nycklar och för låsjour. Det är föreningens ordförande som är nyckelansvarig och ger fullmakt för tillverkning av nya nycklar. Kontakta Johan Neuman, lägenhet 706 i uppgång 8b. Telefon 070-662 69 74. E-mail: johan.neuman@axfood.se.

Du ringer själv om du behöver hjälp av låsjouren och står också för kostnaden.

Förlorad nyckel ersätts alltid av medlemmen innan ny medlem flyttar in. Lås och nyckel till det egna källarförrådet står bostadsrättsinnehavaren för.

Vid akuta fel och vid underhållsåtgärder, t.ex. sotning och besiktning, måste du vara beredd att lämna föreningen tillträde till lägenheten.

Om du inte kan vara hemma får du se till att nyckel lämnas till annan som kan ansvara för öppning. Om tillträde inte lämnas kan bostadsrättsinnehavaren få stå för de extra kostnader som entreprenören drabbas av för exempelvis för ett extra besök. I graverande fall kan rätten till bostadsrätten förverkas.

Skadedjur

Föreningen har fullserviceavtal med Anticimex genom fastighetsförsäkringen hos Länsförsäkringar Stockholm.

Vid skada ring: 08-517 63 400. Försäkringsnumret finns i din Informationspärm.

Snöskottning och renhållning av gården

För att hålla nere driftskostnaderna har föreningen ett rullande schema för markskottning och renhållning (skräp och löv) på gården. Varje lägenhet ansvarar för en vecka i taget enligt schema, som skickas ut av styrelsen.

Städdag

Det ordnas två städdagar i huset varje år, en gång på våren och en gång på hösten. Det antas att alla medlemmar ställer upp och hjälper till med städningen.

Om styrelsen beslutar så, kompletteras städningen en gång om året med hämtning av grovsopor, alternativt hyra av container.

TV och bredband

Din lägenhet är ansluten till Telias nät med grundutbud. Du kan beställa ytterligare internet-, digital- och kabelTV-tjänster.

Router och digitalbox

Router, digitalbox och tillhörande kablar och adaptrar tillhör lägenheten och skall stanna vid utflyttning.

Uthyrning i andra hand/låna ut lägenheten

Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand gäller att du måste få styrelsens tillstånd. Detsamma gäller om du vill låna ut lägenheten, oavsett om du tar betalt eller inte av den som lånar.

Praxis är att tillstånd ges för ett år i taget samt att det alltid är bostadsrättsinnehavaren som ansvarar gentemot föreningen. Se stadgarna för uppgifter om vad som gäller vid andrahandsuthyrning.

Sophantering

Alla har ett ansvar för att soprummet fungerar

Föreningen har ett påkostat system för uppsamling och återvinning.

Var noga med att följa skyltningen i sorteringen för att bespara föreningen kostnader!

Många lägenheter har en matavfallskvarn installerad.

Förutom hushållssoporna har vi särskild sortering för glas, plåt, tidningar, plast och pappkartonger. ICA Sabbatsberg tar också emot burkar och glas för pant.

Grovsopor är inte tillåtet i soprummet! De ska slängas på kommunens återvinningstationer.

Observera att kartonger ska plattas till innan de lämnas i containern. Om ni inte gör så fylls vagnen onödigt snabbt med ökade tömningskostnader för föreningen som resultat.

Systematiskt brandskydd

Denna information baserar sig på informationsbroschyren Brandsäkerhet i flerbostadshus utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Broschyren kan i sin helhet beställas eller laddas hem på www.msb.se.

Allmänt

Ansvaret för brandskydd i vår fastighet ligger både på bostadsrättsföreningen och på föreningens medlemmar och hyresgäst. För föreningen innebär ansvaret en skyldighet att arbeta med brandskyddet på ett systematiskt sätt, och vi har därför valt att klargöra ansvar för olika delar av brandskyddet i vårt dokument Välkommen till Brf Ateljéhuset 201, som delas ut till nya medlemmar och som uppdateras och distribueras vid ändrat innehåll.

Brandskyddsansvarig

Brandskyddsansvarig, dvs ansvarig för att samordna brandskyddet i byggnaden är bostadsrättsföreningens styrelse. Styrelsen kan utse en person att se till att brandskyddet sköts.

Ansvarsfördelning och rutiner

Du finner fullständig lista på ansvarsfördelningen och rutiner i din informationspärm och du kan även ladda en pdf här!

Nödutgång och uppsamlingsplats

Nödutgång för uppgång 8a är utgången på gaveln mot Eastmaninstitutet. Nödutgång för uppgång 8b är entréen mot parken. Uppsamlingsplats för båda trapphusen och för förskolan är vid gaveln mot Eastmaninstitutet.

Tänk på!

 • Ofta kan din egen lägenhet vara en säker plats även om det brinner hos grannen. Lägenheter ska normalt vara utformade för att motstå brand i 60 minuter vilket ger tid för räddningstjänsten att göra en insats. Om du måste ta dig ut till följd av en brand ska du hålla dig så långt ner mot golvet som möjligt. Röken stiger nämligen uppåt, och det är oftast röken som är dödsorsaken vid bränder. På vägen ut ska du stänga dörrar efter dig för att hejda brandspridningen.
 • Förvara inte brännbart material intill spisen.
 • Håll köksfläkten ren.
 • Dra ur kontakten till olika elektriska apparater, till exempel brödrost och kaffekokare.
 • Ha rätt wattal i lamporna.
 • Placera inte brännbart material på tv:n.
 • Torka inte kläder, handdukar och liknande på element.
 • Placera levande ljus fritt, och släck dem när du går lämnar rummet.
 • Förvara brandfarlig vara i avsedda kärl.
 • Förvara tändstickor och tändare utom räckhåll för barn.

Vårt inpassagesystem

Porttelefon modell RCO PA 519 Mifare

Denna används vid våra tre huvudportar på plan 3.

Inpassage med ’tag’
Håll upp din ’tag’ framför kortläsaren, och dörren låses upp.
Kl 21-06 måste man förutom att hålla upp ’tagen’ slå sin pinkod.

Inpassage via porttelefonen:
Som besökare, tryck på någon av pilknapparna för att tända bakgrundsbelysningen.
Bläddra med pilknapparna till önskad person.
Tryck på ring-knappen (telefonluren). Uppringning sker.
Den som rings upp släpper in besökaren genom att trycka ’5’ på sin telefon. Ett pip hörs och grön lampa lyser medan porten är olåst.

Tips! Lägg in telefonnummer 08-300536 i din telefons adressbok som ’Port Eastmansvägen’, så vet du att besökare vill in.

Möjligheten finns också att ringa upp med abonnentnummer, men vi uppmanar för enkelhetens skull besökare att använda portregistret. Möjligheten innebär:

Tryck på ring-knappen (telefonluren).
Knappa in telefonnummer till den du ska besöka.
Den som rings upp släpper in besökaren genom att trycka ’5’ på sin telefon. Ett pip hörs och grön lampa lyser medan porten är olåst.

Alternativ RCO Access
Det går alltid att som medlem, om man laddat ner appen RCO Access (se nedan), öppna de tre huvudportarna plan 3 samt två portar på plan 2 (dörren under trappan 8B och dörren in till korridor vid 8A) – för sig själv eller för besökande.

Kortläsare modell RCO MIF 509

Denna används vid tre portar mot Eastmansvägen på plan 2 (marktegelplan: dörren under trappan 8B, dörren in till korridor vid 8A samt dörren vid 8A in till utrymmet där man antingen kan gå vidare in i soprum eller ta trappan ner till källaren) samt vid hissen källarplan i 8A för att kunna kalla på hissen.

Inpassage med ’tag’ samt för att kalla på hiss källarplan 8A
Håll upp din ’tag’ framför kortläsaren, och dörren låses upp. Kl 21-06 måste man förutom att hålla upp ’tagen’ slå sin pinkod.

Alternativ RCO Access
Det går alltid att som medlem, om man laddat ner appen RCO Access (se nedan), öppna de tre huvudportarna plan 3 samt två av portarna på plan 2 (dörren under trappan 8B och dörren in till korridor vid 8A) – för sig själv eller för besökande. På detta sätt kan exempelvis rullstolsburen besökare (som svårligen tar sig upp på entré plan 3) ringa till boende medlem, som via sin mobil kan öppna någon av de två nämnda portarna på plan 2.

RCO NoKey Offline

Vid soprummet använder vi denna enklare lösning, som inte har direktkontakt med det trådbundna systemet och som drivs med batteri (enheterna varnar i god tid innan batterierna förbrukats) på dörr från soprum ut mot korridor.

Passage med ’tag’
Håll upp din ’tag’ framför kortläsaren, och dörren låses upp.

För att en ’tag’ ska fungera i denna offline-lösning krävs att man först tar sin ’smittar’ sin ’tag’ med data från kortläsaren utanför soprummet plan 2 8A; håll ’tagen’ emot just denna läsare lite längre än vanligt, displayen på kortläsaren kommer att visa ’Läser kort’, och ’tagen’ kommer därefter att fungera i offline-läsaren i 30 dagar. Förlängning av denna period görs när ’tagen’ används i kortläsaren utanför soprummet.

RCO Access

Med appen RCO Access för IOS och Android öppnar man enkelt de tre huvudportarna plan 3 samt två av portarna på plan 2 (dörren under trappan 8B och dörren in till korridor vid 8A).

Ladda ner appen ’RCO Access’.
Godkänn ’Licensavtal för slutanvändare’.
Acceptera appens åtkomst till kameran (för att lösa QR-koder).
Tryck på QR-kodssymbolen.
För kameran över QR-koden.
’RCO 63’ dyker upp. Spara.
Logga in med ditt lägenhetsnummer (ex 706) som användarnamn och med lösenord, som du får från styrelsen. Vid engångslösenord får du automatiskt frågan om att registrera nytt lösenord.
Nu ska det bara vara att öppna dörrar genom att trycka på hänglåssymbolerna:

Genom att gå in på menyn (tryck på de tre strecken uppe till vänster), så kan du enkelt själv, bl a:
Under ’Hantera kort’ trycka på dina olika ’tagar’ och låsa dem eller ändra pinkod (dvs den som används tillsammans med ’tag’ utanför dagtid.
Under ’Hantera kort’ och ’Telefonkort’ ändra telefonnummer kopplat till porttelefonen.

Kontaktperson för inpassagesystemet är styrelseledamot Rune Mossberg, lägenhet 701 i uppgång 8b, telefon 070-841 51 00 och e-mail rune@mossberg.eu

Code of conduct

Vi vill alla att Ateljéhuset ska vara ett trevligt hus att bo och vistas i. I styrelsens ansvar ingår att se till att det är ordning och reda både i och utanför huset. Denna Code of Conduct är vår variant av det som brukar kallas ”ordningsregler”. Syftet är detsamma, vi vill att alla ska trivas och att det ska vara enkelt att göra rätt. Dokumentet gäller dels alla som bor i huset oavsett om de är bostadsrättsinnehavare, familjemedlemmar eller gäster. Det gäller också hantverkare och andra leverantörer. Föreningens stadgar avhandlar sådant som andrahandsuthyrning, överlåtelse av lägenhet och underhåll av lägenheten, och är ett dokument som är överordnat denna Code of Conduct.

Egentligen skulle Code of Conduct kunna sammanfattas med ett par enkla meningar. ”Ta hänsyn till alla som vistas i Ateljéhuset och var rädd om, och vårda, vårt gemensamma hus väl. Om du upptäcker en akut skada, kontakta någon i styrelsen”.

I avhandlingen som följer går vi igenom lite mer i detalj vad detta betyder i praktiken.

Din egen lägenhet

Du ansvarar själv för att underhålla din lägenhet. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar. Det är klokt att ha vad som kallas bostadsrättstillägg i hemförsäkringen.

Du kan göra en hel del mindre förändringar i lägenheten. Nytt golv, nya skåp och nya vitvaror kan du fixa själv, medan mer omfattande ombyggnationer (nya väggar, ta ner väggar, nya rördragningar) kräver tillstånd från styrelsen. Det enklaste är ofta att fråga först, om inte annat för att slippa obehagliga överraskningar i efterhand.

Att den som bygger om tar bort allt byggmaterial (inklusive kartonger) är självklart, liksom att reparera eventuella skador som uppstått i de gemensamma utrymmena.

Om säkerheten i Ateljéhuset

En av de viktigaste gemensamma frågorna är säkerheten i huset. Normal aktsamhet räcker långt, några saker förtjänar dock att påpekas extra.

 • Släpp inte in okända, fråga alltid vart en person du inte känner ska om denne går in med dig genom ytterdörren.
 • Kontrollera att ytterdörren går igen ordentligt, det är viktigt inte minst på vintern när snö och grus kan ligga i vägen. Var också noga med att stänga källardörrarna.
 • Alla lägenheter har brandvarnare, dessa får inte tas bort. Kontrollera att de fungerar ett par gånger om året, det gör du genom att trycka på knappen.
 • Fyrverkerier får inte användas i fastigheten – det är alltså inte tillåtet att skjuta raketer från balkonger eller terrasser.
 • Meddela gärna dina grannar och/eller styrelsen om du är bortrest under en längre tid.

Om att inte störa

Uppfattningen om vad som stör i ett flerfamiljshus skiljer sig kraftigt åt mellan olika människor. Saker som vissa inte noterar, kan reta gallfeber på andra. Även här är det sunda förnuftet en god hjälp. Om du tycker att du blir störd är det bästa ofta att ta upp det hela med den det gäller, prata gärna direkt med denne och försök lösa frågan så att båda blir nöjda. Du kan också kontakta styrelsen om du behöver hjälp.

Det är extra viktigt att inte störa på vardagar mellan 22.00 och 07.00. Om du ska ha fest eller många gäster, berätta gärna för grannarna i god tid.

Den som stör upprepade gånger kan bli varnad av styrelsen, om denna varning inte efterlevs kan man i värsta fall bli uppsagd från lägenheten.

Om våra balkonger och terrasser

Ateljéhuset är en vacker och speciell byggnad, med fina balkonger både mot parken och mot gatan. Balkongerna och terrasserna får därför inte användas till permanent förvaring av saker som inte ingår i en normal balkongmöblering. Om du har blomlådor ska de placeras innanför räcket.

Två frågor kommer alltid upp när man pratar om balkonger, det är grillning och vädring av saker. När det gäller grillning följer vi Stockholms brandförsvars rekommendationer. Det är fastighetsägaren (alltså bostadsrättsföreningen) som bestämmer – och beslutet är alltså att följa rekommendationerna som finns. Våra balkonger och terrasser bedöms så väl ventilerade och så konstruerade att grillning tillåts, såvida det inte stör din granne, och då bara med el-grill.

Vädring av mattor och sängkläder är tillåtet, däremot skakar/rengör vi inte mattor på balkongerna.

Hissarna

När du flyttar in, eller ut, är det praktiskt att boka hissen för att underlätta arbetet. Det gör du via styrelsen. Du kan inte boka hissen genom att själv sätta upp en lapp.

Barnvagnar, cyklar och annat som vi ställer här och var

Det finns ett cykelrum källaren där du säkert kan förvara cyklar och mopeder. Förvarar du dem på trottoaren är stöldrisken stor, de är också i vägen för fotgängare. Varken cyklar eller mopeder får parkeras på Ateljéhusets tomt eller i trapphusen.

Även barnvagnar har ett eget rum i källaren, om du inte vill ha din barnvagn där måste den förvaras i din lägenhet.

Det finns mycket tydliga regler från Brandmyndigheterna om vad som får förvaras i trapphus och entréer. Dessa säger att inga brännbara föremål, eller föremål som är i vägen, får finnas i dessa gemensamma utrymmen. I praktiken betyder det att ingenting får ställas i trapphus eller entréer.

Gällande rökning

Det är en stark rekommendation att inte röka på balkonger eller terrasser eller i direkt anslutning till huset (så som på trappor vid entréer), om det kan störa dina grannar. Det är inte tillåtet att röka i de allmänna utrymmena i huset. Fimpar och snus får inte slängas i porten eller i övriga allmänna utrymmen eller i anslutning till fastigheten. Du får naturligtvis röka i din egen lägenhet.

Soprummet

För att soprummet ska fungera så bra som möjligt, och kosta så lite som möjligt, finns några enkla regler att följa.

 • Förslut alla soppåsar väl
 • Sortera enligt märkningssystemet, släng alltså inte mat i pappersbehållaren och tvärtom (det har förekommit)
 • Platta till kartonger du slänger, det får plats väldigt mycket mer om allt trycks ihop.

Förråden

Varje lägenhet har ett källarförråd. Förråden är som alla vet en relativt riskabel plats att förvara saker på, ha alltså inte stöldbegärlig egendom där. Lägg heller ingenting i gångarna, det är trångt nog som det är, dessutom är risken för att bli av med sådant som lämnas fritt mycket stor.

Lägger du saker i gångarna just för att bli av med dem skapar du irritation och extra arbete för styrelsen.

För dig som har husdjur

Katter, hundar, papegojor och andra husdjur får inte störa eller skräpa ner i fastigheten. Att inte rasta dem i planteringarna runt fastigheten är en självklarhet, liksom att plocka upp efter dem.

Sammanfattning

Denna Code of Conduct är en hjälp för oss alla att göra Ateljéhuset till en riktigt bra bostadsrättsförening. Vi kommer säkert då och då att tolka reglerna olika. Låt oss då använda vårt sunda förnuft och vår sociala kompetens. Nästan alla frågor går att lösa, dessutom på ett sätt som de flesta, om än inte alla, blir nöjda med.

Om det mot all förmodan skulle finnas någon medlem som konsekvent bryter mot denna Code of Conduct på ett sätt som inte är av liten betydelse för andra medlemmar eller föreningen kan styrelsen ifrågasätta om medlemmen får bo kvar. Hur denna situation ska hanteras framgår av stadgarna.

Copyright © 2019 BRF Ateljéhuset • All rights reserved